БЪЛГАРСКИЯТ СИМВОЛИЗЪМ Творците от кръга „Мисъл”представят първия етап на модерната българска литература.   ИНДИВИДУАЛИЗЪМ- П. П. Славейков СИМВОЛИЗМЪТ изразява втория етап на модернизма в нашата литература. Третият етап на българската модерна литература се свързва с ЕКСПРЕСИОНИЗМА и авангардизма на Гео Милев и „Везни”. Естетическата програма на кръга „Мисъл” има своите основни характеристики, които могат да се […]

Прочети

МЕСТОИМЕНИЯ Когато въпросителното, неопределителното, отрицателното местоимения са ПОДЛОЗИ  в изречението, се употребява формата КОЙ, НЯКОЙ И НИКОЙ. Когато въпросителното, неопределителното и отрицателното местоимения са второстепенна част в изречението/има и предлог пред тях- обикновено НА/, се употребява формата КОГО, НЯКОГО И НИКОГО. кой- кого- на кого          някой- някого- на някого никой- никого- на никого       всеки- всекиго […]

Прочети

ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА    НЕ Пише се ОТДЕЛНО: от глаголи, деепричастия и минали несвършени деятелни причастия: не мога, не знам, не вярвам       не можейки, не вярвайки, не знаейки не можел, не знаел, не живеел Трябва да се внимава в случаите, когато има логическо противопоставяне и акцентът пада върху отрицателната частица: НЕ зрящ, а незрящ е той.  НЕуспял, […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЗИ пред имена на лица и пред местоимения,  които заместват названия на лица, се употребява предлог У, а не В:  у Петя, у нас. да не се пропуска предлога НА в съчетания като благодарение на, в изпълнение на, със съдействието на, по подобие на, по повод на, с оглед на предлога С: съгласно […]

Прочети

ЧАСТИЦИТЕ ПО И НАЙ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНА И ПРЕВЪЗХОДНА СТЕПЕН НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА ВИНАГИ СЕ ОТДЕЛЯТ С ТИРЕ! по-добър, по-хитър, най-добър, най-смел, най-приятен Когато е  следвано от глагол или съществително име : Той е по юнак, по веселяк; Най гледам за теб; Най разбирам от готвене.

Прочети

За изпращане на домашните работи трябва да отидете на Домашни работи и да изпълните указанията. Можете да прикачите файл, може да копирате текста си. Ако има проблем, аз ще ви се обадя! Четете публикуваните материали и се гответе за тестове по български език. Започнах публикуването на материали за Яворов. Ще разгледам и всички стихотворения, които […]

Прочети

                        РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена: членува се първата дума- пишат се отделно: ученик първокурсник- ученикът първокурсник    мач реванш- мачът реванш Собствени имена, образувани от нарицателно и съществително собствено: Ежко Бежко, Кума Лиса, Баба Тонка, Дядо Коледа, Крали Марко Географски имена и названия на празници, образувани от прилагателно и числително редно или съществително нарицателно име: […]

Прочети

ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ Сложно съществително име: Членуваме двете думи -ако се членува втората– пишем тире-/дефис/ кандидат-студент, министър-председател, кафе-бар, офис-секретар, вагон-ресторант, заместник-директор, заместник-ректор -ако се членува първата дума- пишат се отделно: митинг заря, писател реалист, мач реванш, поет романтик, къща музей Собствени лични имена, фамилни: Ана-Мария, НО ако са исторически личности НЕ се пише тире: Иван Асен, […]

Прочети

1.Основни мотиви: социален и национален драматизъм-Яворов- наследник на Ботевата поетична традиция социалното страдание националният трагизъм и героичното начало у човека екзистенциална самота и нравствено-интелектуални търсения на личността самотата, драмата на човешката душа, чувство за обреченост, за безнадеждност. нощта-символ на мрака, въплъщение на космическия хлад, неяснотата и скритата заплаха материя и дух, рационално и ирационално, единство […]

Прочети

СЛЯТО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена,свързани с главната основа със съединителна гласна –О или –Е: млекОзавод, лъжЕсвидетел, водОпровод/ударението пада върху главната основа/ Сложни съществителни, назоваващи религиозни празници: Васильовден, Йордановден, Антоновден Сложни съществителни със съставки от чужд произход, свързани без съединителна гласна: дисбаланс, екоминистър, дискмен, микроклимат, душкабина,кинохит,антицелулитен,биопрогноза,тонколона, блицтурнир, емайллак, НО! ТВ програма, ТВ център, ЕКГ данни. Сложни […]

Прочети