ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 4 ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА    НЕ Пише се ОТДЕЛНО: от глаголи, деепричастия и минали несвършени деятелни причастия: не мога, не знам, не вярвам       не можейки, не вярвайки, не знаейки не можел, не знаел, не живеел Трябва да се внимава в случаите, когато има логическо противопоставяне и акцентът пада върху отрицателната частица: НЕ зрящ, […]

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 3 ПРОМЕНЛИВО  Я Я-Я Нужни са две условия, които да действат заедно: Ударението да пада върху Я Да следва твърда сричка/да съдържа гласните А,О,У,Ъ/. сянка, прясна, мляко, трябва, овладяно, свята В едносрична дума-Я : свят, блян, цял, звяр, грях, гняв, сняг, хляб, бял, дрян. Под ударение в сричка в края на […]

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 2 Съществителни имена от женски род, които завършват на –т  или – ст, при членуване се  пишат с двойно т- -ТТа пролет-  пролетта          нощ- нощта          свещ-свещта        младост-младостта       вещ- вещта ,         но есен-есента радост- радостта           мощ- мощта,                 но орис-ориста болест- болестта           чест- честта ,         но живопис- живописта ПУСТОШ- ПУСТОШТА

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 1 Двойно -НН Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – НЕН луНЕН- луННа есеНЕН- есеННа Едно – Н Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – ЕН писмЕН- писмеНа искрЕН- искреНа Запомни! фиНи, изгнаНик, въстаНик, послаНик, подаНик, рождеНик, комисиоНа,

Прочети

ЛИРИЧЕСКИТЕ МИНИАТЮРИ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Трите миниатюри са от цикъла „Сън за щастие“, в който Славейков е включил  93 лирически миниатюри. Зад природните картини се крият човешките преживявания и размисли. Творбите нямат заглавия, тази роля изпълнява първия стих на всяко стихотворение. „Ни лъх не дъхва над полени“ Първото стихотворение бележи началото на човешкия път, последното- […]

Прочети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Започвам да публикувам важни правила под формата на Карти на познанието! Четете, записвайте, преговаряйте! Ще ви трябват при решаването на тестовете! И да си миете ръцете! ПРАВОПИСНА НОРМА ФОНЕТИКА Науката, която изучава звуковия строеж на езика и звуковите промени, се нарича ФОНЕТИКА. ЗВУК (ФОНЕМА)- най- малките частици на речта, които изграждат думите. БУКВА-писмен […]

Прочети

ЛЕКСИКОЛОГИЯ Наука за думите. Изучава речниковия състав като система от конкретни думи, тяхното основно значение, наречено лексикално/речниково/; нейната многозначност. СИНОНИМИ- думи с различен звуков състав, но близки по значение. Смислови/истински/- между основните значения на думите. Гърмя- ехтя- кънтя- бумтя Контекстови/ стилистични/- една дума е синоним на друга само в определен контекст. ОМОНИМИ– думи с еднакъв […]

Прочети

Започвам да изпълнявам обещанията си, които давах, преди да излезем в тази неочаквана и доста зловеща ваканция. Затова в категорията Литература първо публикувам Кратък речник на литературните термини.

Прочети

СТИЛИСТИЧНИ ФИГУРИ, ТРОПИ, СТИЛИСТИЧНИ ПОХВАТИ      Езикови похвати, чрез които една дума получава ново значение. АНАФОРА- повтаря се един и същ израз в началото на стих, строфа или изречение. Пример: Гергана– пиле шарено,             Гергана кротко агънце…/П. Р. Славейков/ АЛЕГОРИЯ– дума, словосъчетание или израз, които имат преносен смисъл /говори се едно, а се разбира друго/ Пример: […]

Прочети