ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО   6 Звукът Й понякога създава проблеми: йероглиф, йерархия, йенски, райе, фоайе, доайен майор, Майорка, майонеза, район, фотьойл, каньон, павилион, бие редуване на Й с И в корена: двойно-двоично  тройно-троично   геройски-героично при формите за множествено число: герой- герои        порой- порои       завой- завои край- краища       побой- побоища  бързей- бързеи ПРАВИЛО: В показател за […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО   5                              Кога се пише А и кога Я Когато от съществителни имена от женски род , завършващи на ИЯ, се образуват нови съществителни и прилагателни имена, тогава на мястото на –Я се пише –А в новообразуваната дума. Италия- италианец                           материя- материален Индия- индианец                              комедия- комедиант Азия-азиатец                                    екскурзия-екскурзиант гимназия-гимназиален                     артерия-артериален авиация-авиационен                         територия-териториален […]

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 4 ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА    НЕ Пише се ОТДЕЛНО: от глаголи, деепричастия и минали несвършени деятелни причастия: не мога, не знам, не вярвам       не можейки, не вярвайки, не знаейки не можел, не знаел, не живеел Трябва да се внимава в случаите, когато има логическо противопоставяне и акцентът пада върху отрицателната частица: НЕ зрящ, […]

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 3 ПРОМЕНЛИВО  Я Я-Я Нужни са две условия, които да действат заедно: Ударението да пада върху Я Да следва твърда сричка/да съдържа гласните А,О,У,Ъ/. сянка, прясна, мляко, трябва, овладяно, свята В едносрична дума-Я : свят, блян, цял, звяр, грях, гняв, сняг, хляб, бял, дрян. Под ударение в сричка в края на […]

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 2 Съществителни имена от женски род, които завършват на –т  или – ст, при членуване се  пишат с двойно т- -ТТа пролет-  пролетта          нощ- нощта          свещ-свещта        младост-младостта       вещ- вещта ,         но есен-есента радост- радостта           мощ- мощта,                 но орис-ориста болест- болестта           чест- честта ,         но живопис- живописта ПУСТОШ- ПУСТОШТА

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 1 Двойно -НН Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – НЕН луНЕН- луННа есеНЕН- есеННа Едно – Н Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – ЕН писмЕН- писмеНа искрЕН- искреНа Запомни! фиНи, изгнаНик, въстаНик, послаНик, подаНик, рождеНик, комисиоНа,

Прочети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Започвам да публикувам важни правила под формата на Карти на познанието! Четете, записвайте, преговаряйте! Ще ви трябват при решаването на тестовете! И да си миете ръцете! ПРАВОПИСНА НОРМА ФОНЕТИКА Науката, която изучава звуковия строеж на езика и звуковите промени, се нарича ФОНЕТИКА. ЗВУК (ФОНЕМА)- най- малките частици на речта, които изграждат думите. БУКВА-писмен […]

Прочети

ЛЕКСИКОЛОГИЯ Наука за думите. Изучава речниковия състав като система от конкретни думи, тяхното основно значение, наречено лексикално/речниково/; нейната многозначност. СИНОНИМИ- думи с различен звуков състав, но близки по значение. Смислови/истински/- между основните значения на думите. Гърмя- ехтя- кънтя- бумтя Контекстови/ стилистични/- една дума е синоним на друга само в определен контекст. ОМОНИМИ– думи с еднакъв […]

Прочети