ЗАПЕТАЯ Запетаята е средство за: синтактично и смислово разчленяване на изречението за разделяне на някои части на изречението една от друга за ограждане на някои съставки на изречението означаване на паузи, свързани с определени синтактични конструкции, на определени места в изречението РАЗДЕЛЯЩА ЗАПЕТАЯ Отделя една от друга еднородните и повторените части :  Вижте колко са […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ФОРМИ Понякога окончанията за глаголите от І и ІІ спрежение се повлияват от диалектния изговор и получават форми, недопустими в книжовната реч: ние четеМЕ вместо правилното- ние четем         ние вървиме вместо правилното- ние вървим Запомнете: вървим, работим, четем, живеем! след думите недейте, недей,  НЕ се употребяват повелителни глаголни  форми:                      недей […]

Прочети

ПУНКТУАЦИЯ Запетая отделя еднородни и повторени части в изречението. И науката, и литературата, и поезията, и журналистиката…би трябвало да вземат характер на политическа пропаганда. (Хр. Ботев)   Запетая се пише пред втория съюз: колкото…, толкова; толкова…, колкото; както…така и; не само…но и. Както дошло, така и отишло. Повечето хора са толкова щастливи, колкото са решили […]

Прочети

ПАДЕЖНА ФОРМА Местоименията  КОЙ, КОЙТО, НЯКОЙ, НИКОЙ, ВСЕКИ, когато се отнасят за хора и заместват второстепенни части, приемат падеж- КОГО, КОГОТО, НЯКОГО, НИКОГО, ВСЕКИГО Практически съвет: Ако пред  посочените местоимения има предлог и те се отнасят за хора, ВИНАГИ  се пише падежната форма!!! Извиках човека, на КОГОТО имах най- голямо доверие. КОГО обичаш най- много? […]

Прочети

БРОЙНА ФОРМА при съществителните имена от мъжки род Практически съвет: НЯМА бройна форма за хората! При тях се използва САМО множествено число. Познавам петима професорИ, които имат шестима  ученицИ в нашето училище. Бройната форма при не- лица се употребява след ДВА, ТРИ…ДВАДЕСЕТ И ПЕТ , СТО, ЕДИН, ХИЛЯДА…            КОЛКО, НЯКОЛКО, КОЛКОТО, ТОЛКОВА Взех  два […]

Прочети

ГРАМАТИКА Ако трябва да търсите граматическа грешка, съобразете се със следната информация: ЧЛЕНУВАНЕ на съществителни имена от М.Р.ед. ч. ПЪЛЕН ЧЛЕН: –  ят, -ът Кога се използва? Съществителното име е  ПОДЛОГ/този, който върши действието/ ВладетелЯТ  влезе в крепостта.                                            СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО/глаголът съм + същ. име/ Царят е владетелЯТ на крепостта.                                            ПРИЛОЖЕНИЕ […]

Прочети

МЕСТОИМЕНИЯ Когато въпросителното, неопределителното, отрицателното местоимения са ПОДЛОЗИ  в изречението, се употребява формата КОЙ, НЯКОЙ И НИКОЙ. Когато въпросителното, неопределителното и отрицателното местоимения са второстепенна част в изречението/има и предлог пред тях- обикновено НА/, се употребява формата КОГО, НЯКОГО И НИКОГО. кой- кого- на кого          някой- някого- на някого никой- никого- на никого       всеки- всекиго […]

Прочети

ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА    НЕ Пише се ОТДЕЛНО: от глаголи, деепричастия и минали несвършени деятелни причастия: не мога, не знам, не вярвам       не можейки, не вярвайки, не знаейки не можел, не знаел, не живеел Трябва да се внимава в случаите, когато има логическо противопоставяне и акцентът пада върху отрицателната частица: НЕ зрящ, а незрящ е той.  НЕуспял, […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЗИ пред имена на лица и пред местоимения,  които заместват названия на лица, се употребява предлог У, а не В:  у Петя, у нас. да не се пропуска предлога НА в съчетания като благодарение на, в изпълнение на, със съдействието на, по подобие на, по повод на, с оглед на предлога С: съгласно […]

Прочети

ЧАСТИЦИТЕ ПО И НАЙ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНА И ПРЕВЪЗХОДНА СТЕПЕН НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА ВИНАГИ СЕ ОТДЕЛЯТ С ТИРЕ! по-добър, по-хитър, най-добър, най-смел, най-приятен Когато е  следвано от глагол или съществително име : Той е по юнак, по веселяк; Най гледам за теб; Най разбирам от готвене.

Прочети