Български език

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Наука за думите. Изучава речниковия състав като система от конкретни думи, тяхното основно значение, наречено лексикално/речниково/; нейната многозначност.

СИНОНИМИ- думи с различен звуков състав, но близки по значение.

Смислови/истински/- между основните значения на думите.

Гърмя- ехтя- кънтя- бумтя

Контекстови/ стилистични/- една дума е синоним на друга само в определен контекст.

ОМОНИМИ– думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение.

Пълни- когато са от една и съща част на речта и съвпадат по форма във всичките си форми

Акция- акция

Непълни- когато са от различни части на речта.

Мед- мед

Омографи- думи с еднакъв звуков състав, но с ударение върху различни срички.

Кален(изцапан с кал) и кален(здрав)

АНТОНИМИ– двойка думи с противоположно речниково значение, но от една и съща част на речта.

Речникови- заложено в основните им значения.

Висок- нисък                     млад- стар

Контекстови- заложено между основното значение на една дума и някое от производните значения на друга дума или между  производните значения на двете думи.

Аз съм зной и скреж.

ПАРОНИМИ– думи, близки по звук състав, но с различно речниково значение.

Думите стават пароними само когато са употребени в текста.

Симулант- стимулант   икономичен- икономически

Фон- фонд                              заможен- възможен

ФРАЗЕОЛОГИЗЪМ– готови речникови единици и имат единно цялостно значение.Не само назовават предмет, явление, качество, но го характеризират, дават му оценка.

Близко до ума, нищо и половина, прати го за зелен хайвер, безгръбначно животно, от игла до конец

ИДИОМИ– неделими фразеологизми.

През куп за грош, след дъжд качулка, пет пари не давам, иска ли питане

АРХАИЗМИ-остарели думи, но днес имат синоними.

ИСТОРИЗМИ– остарели думи, днес нямат съответствия

НЕОЛОГИЗМИ– нови думи.

ЧУЖДИЦИ– имат съответствия в нашия език- спонсор, визия, имидж

МЕЖДУНАРОДНА ЛЕКСИКА– нямат съответствия в езика- компютър, култура, концерт, турнир

ЖАРГОН– социолекти

Comments are closed.