Кратък речник на литературните термини

СТИЛИСТИЧНИ ФИГУРИ, ТРОПИ, СТИЛИСТИЧНИ ПОХВАТИ      Езикови похвати, чрез които една дума получава ново значение. АНАФОРА- повтаря се един и същ израз в началото на стих, строфа или изречение. Пример: Гергана– пиле шарено,             Гергана кротко агънце…/П. Р. Славейков/ АЛЕГОРИЯ– дума, словосъчетание или израз, които имат преносен смисъл /говори се едно, а се разбира друго/ Пример: … Продължете с четенето на Кратък речник на литературните термини