Карта на познанието 9

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 9 -ЪР,-ЪЛ– РЪ-, ЛЪ- зЪРно- зРЪнце, кЪЛвач- кЛЪвна, вЪРжа- вРЪзка