Карта на познанието 18

ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА    НЕ Пише се ОТДЕЛНО: от глаголи, деепричастия и минали несвършени деятелни причастия: не мога, не знам, не вярвам       не можейки, не вярвайки, не знаейки не можел, не знаел, не живеел Трябва да се внимава в случаите, когато има логическо противопоставяне и акцентът пада върху отрицателната частица: НЕ зрящ, а незрящ е той.  НЕуспял, … Продължете с четенето на Карта на познанието 18