ОТНОВО ДА ПОВТОРИМ- НАЙ- ВАЖНОТО ЗА МАТУРАТА,НАЙ- ВАЖНОТО ЗА МАТУРАТА

ГРАМАТИКА

Ако трябва да търсите граматическа грешка, съобразете се със следната информация:

ЧЛЕНУВАНЕ

на съществителни имена от М.Р.ед. ч.

ПЪЛЕН ЧЛЕН

: – ят, -ът
Кога се използва?

Съществителното име е ПОДЛОГ/този, който върши действието/
ВладетелЯТ влезе в крепостта.

СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО

/глаголът съм и същ. име/
Той е владетелЯТ на крепостта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

/пояснява подлога/
Този е владетелЯТ, синЪТ на цар Асен.

Практически съвет: При проверка съществителното се замества с ТОЙ!

НЕПЪЛЕН ЧЛЕН

: -а, -я
Съществителното име е второстепенна част.

Закон- Когато пред съществителното има ПРЕДЛОГ, НИКОГА не се използва пълен член!

Практически съвет: При проверка съществителното се замества с НЕГО!

Поднесох подарък НА владетелЯ.

Кой? Кого?
Учителят изпита ученика.
Той него

БРОЙНА ФОРМА

Практически съвет: НЯМА бройна форма за хората! При тях се използва САМО множествено число.
Познавам петима професорИ, които имат шестима ученицИ в нашето училище.
Бройната форма при не- лица се употребява след ДВА ТРИ…ДВАДЕСЕТ И ПЕТ…
КОЛКО, НЯКОЛКО, КОЛКОТО, ТОЛКОВА
Взех два аспиринА за главоболието.
Не зная колко автомобилА минаха покрай мен.

ГРАМАТИКА

ПАДЕЖНА ФОРМА

Местоименията КОЙ, КОЙТО, НЯКОЙ, НИКОЙ, ВСЕКИ, когато се отнасят за хора и заместват второстепенни части, приемат падеж- КОГО, КОГОТО, НЯКОГО, НИКОГО, ВСЕКИГО

Практически съвет: Ако пред посочените местоимения има предлог и те се отнасят за хора, ВИНАГИ се пише падежната форма!!!

Извиках човека, на КОГОТО имах най- голямо доверие.
КОГО обичаш най- много? На КОГО ще се обадиш? НИКОГО не виждам навън.

УЧТИВА ФОРМА

Пише се обръщението Вие с главна буква.

След обръщението глаголът е ВИНАГИ в множествено число.Ако е причастие на –Л, също ВИНАГИ е в множествено число.
Всички останали пояснения са в единствено число.

Госпожо Иванова, взелИ ли сте този изпит? Вие ходихТЕ ли в университета? Видях Ви, че сте много тъжна./а НЕ тъжни/
Господин Петров, винаги СТЕ разсеян и пак не сте ме разбралИ правилно.

ПУНКТУАЦИЯ

ЗАПЕТАЯ СЕ ПИШЕ ПРЕД:

СЪЧИНИТЕЛНИ СЪЮЗИ:

А, АЛА, АМА, ОБАЧЕ, ТА, ПА, НО, ПЪК
ПОДЧИНИТЕЛНИ СЪЮЗИ:
КАКЪВТО, КОЙТО, ЧИЙТО, КОГАТО,  КЪДЕТО, ДОКАТО, АКО, ЧЕ, БЕЗ ДА, ЗА ДА, МАКАР ЧЕ ВЪПРЕКИ ЧЕ, ОСВЕН ЧЕ, КАКТО, КАТО ЧЕ ЛИ, СЛЕД КАТО, ТАКА ЧЕ, ТЪЙ КАТО, СЯКАШ, ГДЕТО, ДЕТО, КОЛКОТО, В СЛУЧАЙ ЧЕ

ЗАПЕТАЯ СЕ ПИШЕ ПРЕД ВТОРИЯ ОТ ДВОЙНИТЕ СЪЮЗИ


НИТО- НИТО
ЛИ- ДАЛИ КОЛКОТО- ТОЛКОВА
ДАЛИ- ИЛИ
ИЛИ- ИЛИ
ТУ- ТУ
ХЕМ- ХЕМ
Я-Я

Да не се забравя!- в края на подчиненото изречение!, в състава на сложното, се пише запетая. Не поставяйте запетаята механично пред съюзната дума. Ако пред нея стои уточняваща част,тогава запетаята стои не пред съюза, а пред тази част:
Застанах до сградата, пред входа на която ме чакаше детето.

ЗАПЕТАЯ ОТДЕЛЯ ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ!

Весело и пъргаво, детето продължи да тича.
Езерото- лъскаво и огледално- приличаше на око.
Тя погледна към къщата, изоставена и неугледна.

Запетаята отделя:

ВМЕТНАТИ думи и изрази/частици, междуметия, обръщения, подчинени изречения в състава на сложните съставни и сложните смесени изречения.
 когато НЕ въвеждат подчинено изречение и са в рамките на простото изречение, следните наречия за логическо уточняване НЕ се отделят със запетаи: обаче, например, според мене, може би, наистина, следователно, значи, вероятно, по всяка вероятност, изобщо, сякаш, навярно, очевидно, освен, по такъв начин, като че ли, всъщност
Може би бурята като че ли премина. Видя се обаче нещо друго.
• същите, когато въвеждат подчинено изречение, се отделят със запетая:
Историкът пише така, сякаш е присъствал там.
• Запетая отделя еднородни и повторени части в изречението
И науката, и литературата, и поезията, и журналистиката…би трябвало да вземат характер на политическа пропаганда.(Хр. Ботев)
• Когато два съюза следват един след друг и първият е едносричен, запетая се пише пред първия:
Ще видя книгата, а ако не мога, ти ще го направиш.
• Запетая се пише преди и след ДЕЕПРИЧАСТЕН ИЗРАЗ.
Гледайки към него, се разсмях.
Ако двата съюза са многосрични, между тях се пише запетая.
Аз бързо я видях, защото, когато ти дойде, тя се появи под прозореца.

ЗАПЕТАЯ НЕ СЕ ПИШЕ:

• Когато пред съюзната връзка стои уточняващо наречие, тогава запетая НЕ се пише.Тези уточняващи наречия са: ДАЖЕ, ДЪЛГО, ЕДВА, ИМЕННО, МАЛКО, МНОГО, САМО, ТЪКМО,ЧАК, НЕ, И, ТОЧНО, ДОРИ, ОСОБЕНО.
Минах през спирката само за да си купя карта.Той ме видя чак когато се разминахме.
• Между последователно подчинени ДА-изречения не се пише запетая- Да не мислиш да излезеш да вземеш пушката.
• Запетая НЕ! се пише при наличие на нееднородни части.
Падна тиха лятна нощ, прохладна и свежа. (Елин Пелин)

 пред КАКВО, КОГО,ЗАЩО, КАК, КЪДЕ, КОГА употребени еднократно НЕ се пише запетая:
Ти разбра какво искам да ти кажа. Пенка не знаеше защо я викат.

 

 

 

КАРТИ НА ПОЗНАНИЕТО

ЧАСТИ НА РЕЧТА

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО

БРОЙНА ФОРМА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Хората имат САМО множествено число!

Не- лица- бройна форма след два, три, двадесет и пет, колко, толкова, няколко

ПРАВИЛНО: Петима ученици, двама царе, трима работници

ПРАВИЛНО:Пет автомобила, три сборника, колко романа, толкова стълба, няколко букетА

 КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО

ЧЛЕНУВАНЕ на същ. имена, м.р., ед. ч.

1. Членуване с пълен членът, -ят

Когато същ. име е подлог /заместваме думата с той/- Учителят изпитва.

След глагола СЪМ/БЯХ/- Учителят е строгият.

Приложение, поясняващо подлога- Изпитва учителят, синът на директора.

 2. Членуване с непълен член –а, -я

След предлог- Казах на учителя.

Допълнение /заместваме с него/- Изпитват учителя.

 КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО

ВИДОВЕ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

Качествени- степенуват се- по- весел, най- весел

Относителни- не се степенуват

Когато са заедно качествено и относително прилагателно име, не са еднородни части и не се отделят със запетая- Падна топла лятна нощ.

……––––––––––-………….–––––––––…………….–––––––––––––––––––––––––-

Интерпретативно съчинение

Схема

Увод:

– За епохата

 • Исторически и социален контекст
 • Кое литературно направление е водещо тогава

– За автора– какво е мястото му в българската литература

 • Основни идеи на направлението, към което принадлежи
 • Специфика на творческите нагласи на автора
 • Характерни черти на поетиката му.
 • Кои са основните теми в творчеството му, присъстват ли и при други автори
 • От какво са обусловени тези теми
 • Предпочитани жанрове и традиция

– За творбата-

 • Мястото на творбата в цялостното творчество
 • Тематични и жанрови особености

– Теза

Конкретно, синтезирано да се коментира основният  проблем в заглавието.

Изложение

микротеза                               микротеза                               микротеза

уместни и верни           анализ, тълкуване,                           доказателства от

текста

аргументи                               интерпретация

аргументативна верига

– Изисквания:

 • Последователност на изложението (план)
 • Избор на подходящите текстове (отлично познаване на текстовете)

Два подхода:

 • Последователност- от произведение към произведение
 • Проблемен- използват се моменти от произведенията, които засягат проблема
 • Интересни критически виждания по темата
  Заключение

Обобщаваща част-може да се потърси смисъла, мястото на проблема в заглавието в контекста на творчеството на автора и в контекста на българската литература.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

One Comment

 1. ангел 22.02.2017 18:31

  Благодарности.

Post a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*